Τμήμα Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη και Εθνομουσικολογίας

Το Τμήμα Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη και Εθνομουσικολογίας είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των μουσικών οργάνων του Μουσείου, της Συλλογής Φοίβου Ανωγειανάκη και των νέων αποκτημάτων του, με απώτερο στόχο την προβολή της ελληνικής μουσικής παράδοσης και την προώθηση της εθνομουσικολογικής έρευνας.